Pozvánka na členskou schůzi 23.6.2020

Pozvánka na členskou schůzi 23.6.2020

VESNA, bytové družstvo vlastníků
IČ: 652 78 232, sp. zn.: Dr 2736 vedená u Krajského soudu v Brně

Všem členům VESNA, bytové družstvo vlastníků
se sídlem: 28. října 984, 686 01 Uherské Hradiště

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi VESNA, bytové družstvo vlastníků, IČ: 652 78 232, která se bude konat
za účasti notářky JUDr. Pavly Šimkové
dne 23. června (úterý) 2020 od 1830 hodin
v bytovém domě čp. 984, ul. 28. října v Uherském Hradišti

Program jednání:
1. Prezence – kontrola usnášení schopnosti, zahájení členské schůze
2. Přednesení programu a orgánů členské schůze (předsedající, zapisovatel, ověřovatel)
3. Projednání a schválení změny Stanov bytového družstva
4. Volba statutárního orgánu bytového družstva – předseda družstva
5. Projednání a schválení Interních předpisů bytového družstva
6. Projednání a schválení příkazní smlouvy pro správu nemovitostí a záležitostí spojených s výkonem práv a povinností vlastníka nemovitosti
7. Projednání a schválení účetní závěrky a zprávy o hospodaření družstva za rok 2019
8. Plán investic a prací pro nadcházející období rok 2020 a 2021
9. Diskuse
10. Závěrečné usnesení členské schůze a závěr

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce. ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA JE NUTNÁ!
V Uherském Hradišti 7. 6. 2020

Irena Bráblíková, v. r.
předseda představenstva Petra Macháčková, v. r.
místopředseda představenstva

Podklady k bodu č. 3, 5 a 6 Vám budou doručeny nejpozději do 12. 6. 2020.