Rubriky
Uncategorized

Pozvánka na členskou schůzi 2024

Rubriky
Uncategorized

Pozvánka členská schůze

Rubriky
Uncategorized

Pozvánka na členskou schůzi 2022

Pozvánka na domovní schůzi 31.8.2020

Dne 31. srpna (pondělí) 2020 od 17,30 hodin v bytovém domě čp. 984, ul. 28. října v Uherském Hradiště se bude konat domovní schůze VESNA bytové družstvo vlastníků.

Program:
1. Projednání provozních záležitostí bytového domu
2. Návrh na členy dozorců dle interního předpisu bytového družstva
3. Diskuse
4. Usnesení domovní schůze a závěr

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA JE NUTNÁ!

V Uherském Hradišti 3. 8. 2020

Ing. Monika Marková v.r.
předseda družstva

Pozvánka na členskou schůzi 23.6.2020

Pozvánka na členskou schůzi 23.6.2020

VESNA, bytové družstvo vlastníků
IČ: 652 78 232, sp. zn.: Dr 2736 vedená u Krajského soudu v Brně

Všem členům VESNA, bytové družstvo vlastníků
se sídlem: 28. října 984, 686 01 Uherské Hradiště

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi VESNA, bytové družstvo vlastníků, IČ: 652 78 232, která se bude konat
za účasti notářky JUDr. Pavly Šimkové
dne 23. června (úterý) 2020 od 1830 hodin
v bytovém domě čp. 984, ul. 28. října v Uherském Hradišti

Program jednání:
1. Prezence – kontrola usnášení schopnosti, zahájení členské schůze
2. Přednesení programu a orgánů členské schůze (předsedající, zapisovatel, ověřovatel)
3. Projednání a schválení změny Stanov bytového družstva
4. Volba statutárního orgánu bytového družstva – předseda družstva
5. Projednání a schválení Interních předpisů bytového družstva
6. Projednání a schválení příkazní smlouvy pro správu nemovitostí a záležitostí spojených s výkonem práv a povinností vlastníka nemovitosti
7. Projednání a schválení účetní závěrky a zprávy o hospodaření družstva za rok 2019
8. Plán investic a prací pro nadcházející období rok 2020 a 2021
9. Diskuse
10. Závěrečné usnesení členské schůze a závěr

Pokud víte, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o pověření (zplnomocnění) zástupce. ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA JE NUTNÁ!
V Uherském Hradišti 7. 6. 2020

Irena Bráblíková, v. r.
předseda představenstva Petra Macháčková, v. r.
místopředseda představenstva

Podklady k bodu č. 3, 5 a 6 Vám budou doručeny nejpozději do 12. 6. 2020.